Home | ดาวน์โหลด | ชำระเงิน | คำถามที่พบบ่อย | กระดานสนทนา | ติดต่อเรา | เกี่ยวกับเรา

สรรพกรรับรองซอฟท์แวร์เฮ้าส์เลขที่ 0480 English
ระบบบัญชี AccStar 100% C# .NET Framework Technology
ข้อมูลพื้นฐานการใช้งาน
ขั้นตอนการใช้งานตามลำดับ
ติดตั้งบนNetwork
คู่มือแสดงการใช้งาน
วีดีโอแสดงการใช้งาน
Site Map

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งาน

 

 แถบเมนู

 

แถบเมนูจะคล้ายกันกับโปรแกรม Windows ดังนั้นจะง่ายสำหรับคุณในการใช้งาน เพียงแต่คลิกปุ่มแถบเมนูเพื่อที่จะทำรายการ:

 

 

เมื่อท่านคลิก Add to Quick Access Toolbar

 

เมื่อท่านคลิก Show Quick Access Toolbar Above the Ribbon

 

เมื่อท่านคลิก Minimize the Ribbon

 

 

Navigation

 

เราได้ออกแบบแถบเมนูมาตรฐานสำหรับการโปรแกรมโดยทุกหน้าต่างสามารถใช้แถบเมนูเดียวกัน จะสะดวกมากเมื่อใช้งาน

 

 

  เพื่อที่จะไปยังระเบียนแรก หรือใช้ Ctrl + W
  เพื่อที่จะไปยังระเบียนก่อนหน้า หรือใช้ Ctrl + E
  เพื่อที่จะไปยังระเบียนต่อไป หรือใช้ Ctrl + R
  เพื่อที่จะไปยังระเบียนสุดท้าย หรือใช้ Ctrl + T
  เพื่อที่จะเพิ่มระเบียนใหม่ หรือใช้ Ctrl + N
  เพื่อที่จะยกเลิกการเปลี่ยนแปลง หรือใช้ Ctrl + U
  เพื่อที่จะบันทึก หรือใช้ Ctrl + S
  เพื่อที่จะลบระเบียน
เพื่อที่จะปิดหน้าต่าง หรือใช้ Ctrl + F4
  เพื่อที่จะบันทึกรายการเพื่อนำมาใช้อีก
  เพื่อที่จะนำเอารายการที่บันทึกไว้แล้วกลับมาใช้
  เพื่อที่พิมพ์
เมื่อต้องการดูก่อนพิมพ์
เมื่อต้องการแก้ไข หรือ Copy แบบฟอร์มหรือรายงาน
เมื่อต้องการลบแบบฟอร์มหรือรายงาน

 

ข้อแนะนำ:

  • คุณสามารถกด ENTER และ TAB เพื่อที่จะเคลื่อนไปยังช่องข้อมูลต่อไปยกเว้นกล่องข้อมูลซึ่งจะต้องใช้ TAB

  • ทุกครั้งคุณควรจะกด ENTER เพื่อที่จะเคลื่อนไปยังช่องข้อมูลต่อไป AccStar เช็คข้อมูลที่คุณป้อนว่าถูกต้องหรือไม่

  • คุณสามารถใช้ F4 เพื่อแสดง dropdown list และ F4 แทนการคลิกปุ่ม F3 เพื่อเลือกรายการ และใช้  F4  เพื่อยกเลิก หน้าต่างรายการ

  • กดปุ่ม Esc เพื่อที่จะไปยัง Field แรก
ระบบบัญชีแยกประเภท  ระบบสินค้าคงคลัง  ระบบจัดซื้อ  ระบบขาย  ระบบเจ้าหนี้  ระบบลูกหนี้  ระบบธนาคาร  ระบบทรัพย์สินถาวร  ระบบการผลิต
© 2010 Rachadapon Company Limited. All rights reserved.  
บริษัท รัชดาพน จำกัด
69/14 กรุงเทพ-นนท์ 33 บางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทรศัพท์: 0-2910-7268 โทรสาร: 0-2910-7936